Gå direkt till textinnehållet
Villkor

Integritetspolicy

Övriga villkor

Lättlagrat AB (nedan ”Lättlagrat”) värnar om din integritet och säkerhet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Den här integritetspolicyn gäller för dig som inte är anställd hos Lättlagrat.

Vill du radera dina personuppgifter hos oss? Kontakta hej@lattlagrat.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster så behöver vi behandla dina personuppgifter. Beroende på vilket förhållande du har till oss på Lättlagrat så behandlar vi olika kategorier av personuppgifter.
– Namn
– E-post
– Telefonnummer
– Personnummer
– Adress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi ska få behandla dina personuppgifter så måste det finnas stöd i GDPR, det måste finnas ett ändamål och en rättslig grund för behandlingen. Beroende på vilket förhållande du har till oss på Lättlagrat så behandlar vi dina personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder.

Vi kan i vissa fall behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt gällande författningar, exempelvis så sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

Hur länge vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för ändamålet med behandlingen.

Till vem lämnar vi dina personuppgifter?
I vissa fall anlitar vi underleverantörer för att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig. Det innebär att de behandlar dina personuppgifter men att de inte får använda dina personuppgifter för andra ändamål och villkor än de som vi anger åt dem.

Överföring till tredje land
Vi kan även anlita leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, ett så kallat tredje land. Om vi överför dina personuppgifter till ett tredje land så kontrollerar vi att det finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter.

Övriga mottagare
Vi lämnar även ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina personuppgifter.
Normalt har du rätt att utnyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran.

Vi kommer att besvara din begäran utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. I de fall vi behöver mer tid eller inte kan tillmötesgå din begäran så kommer vi informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det så är nödvändigt för att kunna fastställa din identitet och kunna fastställa att begäran kommer från dig.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att vända dig till oss och få personuppgifterna rättade. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att rättelse har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om rättelse.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att få dina personuppgifter raderade:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de insamlats för;
– Om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke;
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring;
– Om du motsätter dig en behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen;
– Om behandlingen inte har följd gällande rätt; eller
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I de fall det föreligger en skyldighet enligt lag att spara dina personuppgifter så kan vi inte tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att radering har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om radering.

Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter:
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring så kan du kontakta oss och då kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet;
– Om behandling sker med stöd av en intresseavvägning så kan du invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen så kommer vi upphöra med behandlingen för det ändamålet.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att behandlingen ska begränsas och då enbart lagras hos oss i följande fall:
– Under tiden det tar för oss att kontrollera att uppgifterna är korrekta i de fall du bestrider uppgifternas korrekthet;
– Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska begränsas och inte raderas;
– Om du trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller uppgifterna för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
– I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du gjort en invändning mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och använda dig av dessa hos exempelvis en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal som rättslig grund.

Kontaktuppgifter till Lättlagrat
Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Lättlagrat på telefonnummer 0920-23 11 00 eller e-post hej@lattlagrat.se.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till oss eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Lättlagrat är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som omfattas av den här integritetspolicyn.

Ändring av integritetspolicyn
Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbsida. Besök vår webbsida regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.

Senast uppdaterad 2023-10-01 av Lättlagrat AB