Gå direkt till textinnehållet

Allmänna villkor

Övriga villkor

Detta är allmänna bestämmelser och villkor vilket utformar ett Avtal mellan Lättlagrat AB med organisationsnummer 559111-9572, hädanefter under benämningen ”Företaget”, och den kund som köper tjänster av Företaget, hädanefter under benämningen ”Kunden”.

1. Upplåtelseavtal och villkor
1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet Förvaringsutrymme. Det särskilt angivna Förvaringsutrymmet meddelas Kunden via mejl eller via Företagets hemsida.
1.2 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i Avtalet och i dessa Allmänna bestämmelser vilka gemensamt formar Avtalet. Vid tecknad försäkring gäller även Allmänna villkor för försäkring.
1.3 Om Kunden hyr parkeringsplats eller utnyttjar andra särskilda tjänster gäller tillämpliga delar de villkor som anges i Avtalet och i de Allmänna bestämmelserna.

2. Hyrestid och uppsägningstid
2.1 Avtalet gäller tills vidare.
2.2 Uppsägning av Avtal kan ske av Företaget eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen och vara Företaget eller Kunden tillhanda senast den 15:e i månaden, i annat fall anses Avtalet förlängt ytterligare en kalendermånad.
2.3 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall låset vara borttaget till avtalat uppsägningsdatum samt Förvaringsutrymmet tömt och städat. För borttagning av lås utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.
2.4 Företaget är berättigad att säga upp Avtalet i förtid om Kunden
i. utan medgivande hyr ut Förvaringsutrymmet eller del av detta i andra hand;
ii. använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;
iii. bryter mot väsentlig ordningsregel meddelad av Företaget;
iv. dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter i mer än 14 dagar.
2.5 Vid uppsägning i förtid har Företaget rätt att debitera Kunden för alla kostnader för Förvaringsutrymmet inklusive krav och indrivning av hyresavgifter och andra kostnader samt för förvaring av godset. Företaget har vidare rätt att förverka eventuell depositionsavgift och förskottsbetalad hyra.

3 Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet
3.1 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter framgår i Avtalet och skall betalas utan anmodan i förskott senast den första dagen varje månad. Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc. Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet kan moms tillkomma på hyran och särskilda tjänster. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag, dock minst 100 kronor.
3.2 Företaget har rätt att genomföra ändring av hyran och dess pris. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden eller offentliggöras på annat sätt senast 30 dagar innan ändring skall träda i kraft. Företaget har rätt att vidta ändringar av Allmänna bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringens ikraftträdande i enlighet med punkt 2.2.
3.3 Vid 3 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Företaget rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringsutrymmet.
3.4 Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

4 Depositionsavgift
4.1 Företaget kan begära att Kunde skall erlägga en depositionsavgift vid Avtalets godkännande eller senare. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Företaget till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

5 Panträtt i förvarat gods
5.1 Företaget har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förekommer eller förstörs, har företaget istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.
5.2 Om betalning inte sker i tid har Företaget rätt, tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning har sänts till Kunden, att realisera förvarat gods. Realisation skall ske på ett professionellt och effektivt sätt, och omfatta så mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks. Eventuellt överskott skall betalas ut till Kunden. Företaget skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.
5.3 Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet, och hen inte inom 3 månader efter Avtalet sagts upp har hämtat förvara gods, har Företaget rätt att, utöver det som anges i punkt 5.1 och 5.2, ta vara på godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.
5.4 Kunden befullmäktigar genom godkännande av Avtalet Företaget att sälja respektive förstöra förvarat gods enligt punkt 5.2 och 5.2 efter egen bedömning.

6 Förvarat gods
6.1 Kunden förbinder sig att vid Avtalets godkännande uppge verkligt värde på förvarat gods samt att informera Företaget när en väsentlig värdeförändring sker.
6.2 Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvaringsutrymmet. Godset totala vikt får inte överstiga 500kg/m2, om inte särskild överenskommelse därom träffats.
6.3 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods i Förvaringsutrymmet. Det är även förbjudet att förvara gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till:
i. livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter;
ii. levande djur;
iii. lättantändliga material eller vätskor såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska och biologiska samt
radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare;
iv. alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd;
v. gods vars innehav är belagt med straffansvar såsom narkotiska preparat, läkemedel;
vi. gods som frånhänts annan genom brott, stöldgods etc.
Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Företaget innehåller ohyra eller olägenhet som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.
6.4 Företaget åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Företaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods, ej heller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

7 Förvaringsutrymmets användning och skötsel
7.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.
7.2 För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om hen inte kan visa att hen eller någon hen svarar för inte är vållande till skadan. Kunden skall innan hen tar Förvaringsutrymmet i bruk besikta detta och anmäla eventuella skador. Kunden är även ansvarig för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsutrymmet, omgivningen eller andra Kunders egendom.
7.3 Kunden skall se till att Förvaringsutrymmet noga töms och städas när Avtalet upphör. Kunden ansvarar också för att lås tas bort vid utflyttning. Om kunden inte för detta har Företaget rätt att tömma och städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning och förvaring av godset dock minst 300 kronor.

8 Tillgång och tillsyn
8.1 För tillgång till Förvaringsanläggningen och Förvaringsutrymmet krävs en särskild kod/nyckel eller digital nyckel via en app. Kunden ska vara aktsam om koden/nyckeln och förvara den på ett säkert ställe. Om Kunden misstänker att koden eller nyckeln kommit i orätta händer skall detta omedelbart anmälas till Företaget.
8.2 Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under de öppettider som gäller för Förvaringsanläggningen, eller efter särskild överenskommelse. Företaget ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet såsom elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på grund av att förhållande som ligger utanför Företagets kontroll.
8.3 Företaget har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation, monteringsarbete, underhåll och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada eller förstörelse. Företaget skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är en fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse.
8.4 Företaget har även rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut, eller Avtalet upphört för att utrymma Förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.
8.5 Utöver detta har även Företaget rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet vid misstanke om brott eller misstanke om att förvarat gods strider mot Avtalet. Företaget har också rätt att ge tillgång till Förvaringsutrymmet till Polisen eller annan myndighet om det begärs.

9 Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående
9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja, det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut Förvaringsutrymmet eller del i det utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller Förvaringsanläggningen.
9.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden samtycker till att den som innehar rätt kod/nyckel har Kundens tillstånd att få tillträde till Förvaringsutrymmet och Förvaringsanläggningen. Kunden, eller den som har Kundens tillstånd, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

10 Obligatoriskt försäkringsskydd
10.1 Kunden skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid.

11 Personuppgifter
11.1 Integritetspolicy finns tillgänglig för Kunden på Företagets hemsida.

12 Överlåtelse
12.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Företagets skriftliga medgivande.
12.2 Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Företagets koncern utan föregående godkännande av Kunden.

13 Övriga bestämmelser
13.1 Om Kunden genom felaktig kodanvändning eller på annat sätt orsakar falsklarm i Förvaringsanläggningen är Kunden skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder, såsom utryckning av väktare, med anledning av det felaktiga larmet. Dock minst 2 500 kronor för varje falsklarm.

14 Meddelande och kontaktuppgifter
14.1 Kunden skall skriftligen meddela Företaget adressändringar eller andra person- och kontaktuppgifter.
14.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom e-post eller brev som sänt till Kundens angivna mejl- eller postadress.

15 Tvist
15.1 Tvist mellan Kunden och Företaget skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Senast uppdaterad 2023-10-01 av Lättlagrat AB